Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Κατοχυρώστε την επωνυμία, το λογότυπο, το domain, το διακριτικό τίτλο και τα ονόματα των προϊόντων ή υπηρεσιών σας!

Προσθέστε αξία και προστατεύστε την επιχείρησής σας, αποφεύγοντας τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την εμπορική επωνυμία σας.

Τι είναι το Εμπορικό Σήμα (Trademark);

Το trademark είναι η ταυτότητα σας στην αγορά. Είναι μία λέξη (ή λέξεις), ένα σχέδιο ή συνδυασμός, το οποίο χρησιμεύει στο να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης.

Ως Εμπορικό Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ονοματεπώνυμα, ψευδώνυμα, φανταστικές λέξεις, φράσεις, αριθμοί, γράμματα, απεικονίσεις σχέδια, ακόμα και σχήματα.

Το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο (άυλη αξία), με όλα τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων όπως να αγοράζεται, να πωλείται, να υποθηκεύεται  και να παραχωρείται.

Τι σας προσφέρει η κατοχύρωση του σήματος;

Το trademark βοηθάει την επιχείρησή σας να διακρίνει τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες που παρέχετε στην αγορά και σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Η καταχώρηση του σήματος trade-mark παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα για 10 ολόκληρα έτη με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης. Η διάρκεια ισχύος ενός εμπορικού σήματος μπορεί να παρατείνεται με εμπρόθεσμη κατάθεση σχετικής αίτησης ανανέωσης και  καταβολή του αντίστοιχου τέλους ανανέωσης.

Απαγορεύεται αυτόματα τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος από κάποιο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε ή και να παραχωρήσετε την άδεια χρήσης του εάν το επιθυμείτε, αφού θα έχετε  κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του.

Τί μπορεί να κατοχυρωθεί ως Trademark;

Η Officeshop Services μπορεί να αναλάβει την καταχώρηση:

  • Της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης σας,
  • Του λογοτύπου σας,
  • του domain σας,
  • τα ονόματα των προϊόντων ή υπηρεσιών σας,
  • Φράσεις και σύμβολα.
Πώς προφυλάσεστε  από τον ανταγωνισμό;

Ο κάτοχος του trademark δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος.

Το trademark υπερισχύει των διακριτικών τίτλων και των domain name και είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε άλλη μορφή κατοχύρωσης. Ο δικαιούχος αποκτά ένα δυνατό μέσο διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του.

Εάν δεν το κατοχυρώσετε, κινδυνεύετε να χάσετε το αποκλειστικό σας δικαίωμα σε περίπτωση που κάποιος άλλος καταχωρίσει το ίδιο εμπορικό σήμα πριν από εσάς! Εάν δεν το καταχωρίσετε, κινδυνεύετε να χάσετε τη δυνατότητα προστασίας του σήματος από αντιγραφή!

Διαδικασία Κατοχύρωσης Trademark από την OfficeShop Services

Η ομάδα των νομικών μας συμβούλων, σε συνεργασία με έμπειρα στελέχη στο χώρο του branding, θα σας βοηθήσουν να διαλέξετε το κατάλληλο εμπορικό σήμα για την επιχείρησή σας.

Η διαδικασία κατοχύρωσης γίνεται πλέον μια απλή υπόθεση. Αφού συμπληρώσετε την αίτηση κατοχύρωσης του σήματος με τα στοιχεία σας και την περιγραφή του trademark, η OfficeShop Services, θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα για λογαριασμό σας.

Στάδια Διαδικασίας Καταχύρωσης

1. Προέλεγχος διαθεσιμότητας σήματος και επιλογή των κλάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι το εμπορικό σήμα που σας ενδιαφέρει είναι ελεύθερο για τις κλάσεις που επιλέξατε. Κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών και εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις απαραίτητες για την επιχείρησή σας.

2. Συγκέντρωση και έλεγχος όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και ταυτόχρονα πλήρης νομικός έλεγχος για την διαθεσιμότητα του σήματος.

3. Αγορά και κατάθεση σχετικών παραβόλων.

4. Κατάθεση φακέλου δήλωσης αίτησης. Η δήλωση καταχωρείται στο μητρώο σημάτων. Για κάθε δήλωση δημιουργείται μία ηλεκτρονική καρτέλα, μέσω της οποίας ελέγχουμε όλη την πορεία της διαδικασίας μέχρι την τελική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος (τις αποφάσεις, ανακοπές, προσφυγές κλπ.).

5. Ενημέρωση απόφασης. Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος, τότε η Υπηρεσία Σημάτων εκδίδει απόφαση αποδοχής της δήλωσης του εν λόγω εμπορικού σήματος.

6. Παράδοση τελικού φακέλου.

Αποστολή
elGreek
elGreek